fbpx

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky prodejce BuBuGau

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti 24746 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bubugau.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 1. Prodávající: Prodávajícím je Daniel Krátký, Měšín 49, 586 01, Jihlava, IČ: 76492982

Prodávající není plátcem DPH.

     Kupující: Spotřebitel, který objednává zboží u prodávajícího.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími

Záruční list, daňový doklad:
Daňový doklad vystavený prodávajícím, který obsahuje zákonem stanovené minimum náležitostí. 

 1. Objednávka, kupní smlouva:
  Objednávka učiněná v e-shopu, e-mailem nebo  písemně, je návrhem kupní smlouvy. V případě tiskových chyb si prodávající vyhrazuje právo informovat spotřebitele o nastalé změně v návrhu kupní smlouvy. Jestliže nebude spotřebitel s navrženou změnou souhlasit, má právo od návrhu kupní smlouvy do 24h odstoupit bez sankcí.

Kupní smlouva je uzavřená dodáním objednaného zboží.

 1. Předmět smlouvy– Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje dodat zboží bez závad, opatřené českým návodem k použití a platným daňovým dokladem.
 2. Uzavření kupní smlouvy. Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží  dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 1 měsíc. V běžných případech skladové zboží expedujeme do 7 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny a zboží na objednávku po domluvě zpravidla do 14 dní. Konečný termín dodání je vždy uveden v záhlaví zboží či je domluven písemně na základě kontaktu s kupujícím. Doba dodání může být stanovena i dohodou zcela mimo zde uvedené. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Kopii faktury vystaví Prodávající na žádost Kupujícího zpětně a to po celou dobu záruky výrobku. Dodací lhůta začíná běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 3. Cena. Uvedené ceny v e-shopu jsou platné v okamžiku objednání – nejedná-li se o tiskovou chybu, viz bod 

    Platba. Prodávající neakceptuje zasílání na dobírku. Kupní cenu lze uhradit předem na účet prodávajícího.

8. CENA DOPRAVNÉHO Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

 • Zásilkovna 65 Kč (prosím o uvedení Vámi vybrané pobočky do poznámky)
 • Balík do ruky 99Kč ( Česká pošta, DPD, PPL,….)
 • Malý balíček 65Kč (Českou poštou,  jedna věc – svrchní, plenka, nebo turkáčky…)
 • Balík do zahraničí 130Kč ( Slovensko, Rakousko, Německo….)
 • Osobní odběr zdarma ( převzetí po domluvě v Jihlavě, v Měšíně, Polné a na trase..)

 V případě výměny zboží skladem (nikoliv šitého na zakázku-vyžádání zákazníkem) ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží, jež bylo skladem (nikoliv šitého na zakázku – vyžádání zákazníkem) Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

 1. ZÁRUKA (právo vadného plnění) A SERVIS. Pokud není stanoveno jinak, trvá záruční lhůta 24 měsíců, a to pouze na výrobky sloužící k běžnému, nekomerčnímu používání. Záruka se vztahuje na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na případy uvedené v kap.10 Reklamačního řádu těchto VOP. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné doložit, kdy došlo k zakoupení výrobku např. předložit pořizovací doklad, výpis z účtu s platbou… V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající poskytuje Kupujícím pozáruční servis za předem dohodnutou cenu.
 2. Reklamace.Reklamace se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb, Občanského zákoníku, který upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.

Podmínky pro uznání reklamace:
– výrobek byl používán v souladu s návodem a určením
– vada byla oznámena neprodleně po zjištění – nedošlo k překročení záruční lhůty
– byl předložen doklad o zakoupení
– reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího
– prodávající posoudí oprávněnost reklamace a rozhodne o způsobu řešení
– pokud nebude vada zjištěna nebo pokud se nebude jednat o vadu podléhající záručním podmínkám, nebude reklamace uznána

Reklamaci nelze uplatnit 
– při běžném opotřebení výrobku
– při nesprávném použití výrobku
– při poškození výrobku zaviněném nesprávnou údržbou
Prodávající nenese zodpovědnost za poškození zboží během přepravy.

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne převzetí předmětu reklamace. Prodávající o výsledku reklamace obratem vyrozumí spotřebitele.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva: I) V případě vady odstranitelné: Ia.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady Ib.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné Ic.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. II) Pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat: právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy III) V případě vady neodstranitelné: právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy IV) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to i ve všech jeho provozovnách.

Při reklamaci je nutné vyplnit reklamační formulář, který naleznete na webových stránkách.

 1. Odstoupení od smlouvy 

  I) Při zakoupení zboží v e-shopu má kupující právo vrátit zboží bez udání důvodů do 14 dnů od jeho zakoupení resp. převzetí. Vrácené zboží musí být nepoužité. A nesmí být upraveno na zakázku dle přání zákazníka.
  II) Jelikož má zboží charakter osobních hygienických pomůcek, není možné uplatnit právo vrácení zboží u již použitých výrobků.

  III) Při vrácení zboží bez udání důvodů bude zaplacená částka poukázána na číslo účtu předložené kupujícím.

  Prodávající vrátí uhrazenou částku kupujícímu dle podmínek uvedených výše nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy.

  Při vrácení zboží nebude akceptována dobírka!

  IV) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (Tj. věci šité nebo upravované na zakázku)
  12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Prodávající se zavazuje zůstat dostupný na prodejním profilu nejméně 2 roky po prodeji posledního zboží pro možnost naplnění těchto VOP a dohledání faktur či řešení reklamací. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2018. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Zadejte níže své jméno a e-mail, získáte tak pravidelnou dávku inspirace a jako DÁREK vám pošlu pdf. Jak látkovat miminko s atopickým ekzémem.

Zadejte níže své jméno a e-mail, získáte tak pravidelnou dávku inspirace a jako DÁREK vám pošlu pdf. Jak látkovat miminko s atopickým ekzémem.

Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou u mě v bezpečí a budu (Daniel Kátký (Petra Krátká), Měšín 49, 58601) je zpracovávat na základě vašehoho souhlasu podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním potřebným pro zaslání tohoto PDF a dalších e-mailů ode mě, které se budou týkat souvisejícího tématu funkčního oblečení pro děti. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mnou zaslaném e-mailu.

 

Vše proběhlo v pořádku, potvrďte email ve vaší emailové schránce.

Share This